O projektu

Modernizacija i proširenje

Kompanija BELGRADE AIRPORT početkom 2020. godine započela je radove na modernizaciji i proširenju Aerodroma Nikola Tesla Beograd.  Najveći deo radova će biti završen u 2023. godini. Trenutno se radovi obavljaju na nekoliko lokacija, koji, između ostalog, uključuju proširenje terminala, novu, umetnutu poletno-sletnu stazu i dodatne rulne staze, dodatne pozicije za parkiranje aviona, novu platformu za odleđivanje i sprečavanje zaleđivanja aviona, dodatna parking mesta za automobile kao i nove pristupne puteve.

 

Pregled aktuelnih radova koji utiču na tok putnika i saobraćaja  

 

Predviđeni izgled beogradskog aerodroma

 

 

 

Tekući radovi na nekoliko lokacija - detaljnije

 

Proširenje postojećeg terminala na C strani

 

Novoizgrađeni deo postojećeg terminala na Aerodromu “Nikola Tesla” Beograd pušten je 12. aprila u rad, čime su povećani kapacitet aerodroma, komfor i efikasnost tokova putnika. Ukupne površine 13.600 m2, novi deo terminala ima dodatnih 8 čekaonica sa avio-mostovima i 5 čekaonica za ukrcavanje u avione na izdvojenim parking pozicijama, tako da na C strani sada ima ukupno 19 gejtova. Novoizgrađeni deo terminala projektovan je u skladu sa standardima matične kompanije VINCI Airports, u pogledu materijala, paleta boja, sistema oznaka, opreme i drugih arhitektonskih i elemenata enterijera. Pored novog dela terminala, završena je i prva faza proširenja pripadajuće platforme površine blizu 27.000 m2, u čijem sklopu su i 4 nove parking pozicije, uključujući i jednu za širokotrupne avione.

 

Zahvaljujući novoizgrađenom delu terminala, na beogradskom aerodromu se, po prvi put, uvode brojne novine: koncept open-space čekaonica omogućen je kreiranjem nove, centralizovane sigurnosne kontrole putnika, koja se sada nalazi ispred postojeće pasoške kontrole, a dodatni krovni koridor u novom delu omogućava razdvajanje dolazećih i odlazećih putnika. Postavljene su i pokretne trake za brže i lakše kretanje putnika.

 

 

Proširenje i rekonstrukcija zgrade terminala

 

Proširenje pristanišne zgrade na C strani je deo velikog projekta rekonstrukcije i proširenja celokupne postojeće zgrade terminala. Plan je da se izgradi više od 92.000 m2 nove površine koja će sadržati centralizovanu bezbednosnu kontrolu, dodatne šaltere za registraciju na let, niz novih sadržaja za zabavu i relaksaciju putnika, kao i nove ugostiteljske i komercijalne prostore.

 

Obimni radovi u Terminalu 2 izvode se u fazama, prvo u zoni dolazaka, u prizemlju i na prvom spratu u prostoru ispred pasoške kontrole. U toku su i radovi na renoviranju putničkih čekaonica na A i C strani, kao i na novom, dodatnom krovnom koridoru, koji će omogućiti razdvajanje dolazećih i odlazećih putnika u celoj zgradi terminala. Modernizacija i proširenje zgrade terminala uključuje potpunu rekonstrukciju enterijera, povećan broj šaltera za prijavu na let i dodatni prostor za nove restorane, barove i prodavnice.

 

 

 

Modernizacija pristupnih saobraćajnica i parkirališta

 

Sredinom novembra 2021. godine započeti su obimni radovi na rekonstrukciji površina ispred zgrade terminala koji obuhvataju modernizaciju pristupnih puteva i parkirališta, koji se izvode paralelno sa obimnim radovima na modernizaciji celokupnog aerodroma.

 

Radovi podrazumevaju potpunu rekonfiguraciju, nadogradnju i poboljšanje sistema pristupnih puteva ispred putničkog terminala, što će omogućiti brži pristup i efikasniji protok saobraćaja za putnike i posetioce, i povećaće kapacitete za kratkoročno i dugoročno parkiranje vozila. Parkirališta će biti opremljena LED sistemom osvetljenja, punjačima za električna vozila, imaće tzv. Premiјum parking mesta kao i dodatna parking mesta za putnike sa smanjenom pokretljivošću. Ovim će se značajno poboljšati kvalitet usluge, komfor i pristupačnost. Radovi će biti izvođeni u fazama, a očekuje se da će pristupni putevi i parkirališta na beogradskom aerodromu dobiti novi izgled krajem 2022. godine.

 

 

 

Proširenje platformi za prihvat aviona

 

U protekom periodu, izgrađena je nova platforma E, što predstavlja prvu fazu proširenja platformi i obuhvata gradnju na površini od blizu 25.000 m². Ovo proširenje omogućilo je osavremenjivanje i optimizaciju kapaciteta za prihvat aviona na udaljenim parking pozicijama sa konfiguracijom tri parking pozicije za avione raspona krila do 36 m, kao i interni put i zone sa opremom za prihvat na zemlji. Platforma ima sopstvenu rasvetu i sistem za drenažu. Ovim se značajno povećava kapacitet da se parkira veći broj aviona istovremeno.

 

Izvršena je i dogradnja i rekonfiguracija platforme B, koja je proširena sa novih 11.000 m² površine, a prihvatni kapacitet platforme je povećan sa 7 parking pozicija za avione kodnog slova C, na 10 parking pozicija za avione kodnog slova C i 1 zavisnu parking poziciju za veće avione, kodnog slova E. Odvođenje atmosferskih voda sa proširene platforme B usmereno je ka postojećoj, ali i novoizgrađenoj mreži atmosferske kanalizacije. Osvetljenje platforme B pruža se sa postojećih, ali i novih stubova, u oba slučaja opremljenih novim LED reflektorima.

 

Paralelno sa proširenjem fingerskog hodnika C, u toku su radovi na prilagođenom produženju platforme C na površini od skoro 45.000 m2. Planirano je formiranje 8 novih parking pozicija za parkiranje vazduhoplova. Produžetak platforme C doprineće povećanju kapaciteta aerodroma i pružiće vezu sa novom platformom za odleđivanje i sprečavanje zaleđivanja.

 

 

Nova platforma za odleđivanje i sprečavanje zaleđivanja

 

Izgradnja nove platforme za odleđivanje i sprečavanje zaleđivanja deo je projekta proširenja aerodromskih platformi i u prvoj fazi obuhvata gradnju jedne nove parking pozicije za odleđivanje i sprečavanje zaleđivanja. Uvođenjem ove platforme povećaće se aerodromski kapacitet od 10 odleđivanja vazduhoplova na sat na postojećoj platformi za odleđivanje i sprečavanje zaleđivanja, na 16 odleđivanja vazduhoplova na sat na postojećoj i novoj platformi. Projekat gradnje nove platforme sa obuhvatom izvođenja potrebnih modifikacija na postojećoj platformi sprovešće se na površini od okvirno 25.500 m².

 

 

Umetnuta (nova) poletno-sletna staza

 

U okviru projekta modernizacije i proširenja aerodromskih kapaciteta, predviđena je rekonstrukcija postojeće poletno-sletne staze, koja od izgradnje nije nikad kompletno renovirana (osim redovnog održavanja), izgradnja novih rulnih staza i platformi, a sve u cilju da se podrži predviđeni budući porast saobraćaja. Radi obezbeđivanja neometanog saobraćaja aerodroma u periodu rekonstrukcije postojeće poletno-sletne staze, u toku su radovi na izgradnji nove umetnute poletno-sletne staze u dužini od 3.500 m. Nakon rekonstrukcije postojeće poletno-sletne staze, umetnuta poletno-sletna staza ostaće u upotrebi kao paralelna rulna staza i na ovaj način doprineće povećanju operativnih kapaciteta aerodroma.

 

 

Parking Tesla

 

U prethodnom periodu izgrađen je nov i savremen dodatni parking istočno od robnog terminala na površini od 36.400 m² u cilju proširenja kapaciteta za parkiranje i pripreme za budući porast saobraćaja na Aerodromu Nikola Tesla Beograd. Novi parking, pod nazivom Parking Tesla ima više od 1.500 parking mesta, i to 798 za putnike (uključujući parking mesta za osobe sa ograničenom sposobnošću kretanja), 109 za taksi vozila, 330 za zaposlene i 265 za rent-a-car, a planirana je i instalacija punjača za električne automobile i izgradnja perionice za automobile.

 

 

 

 

SMANJENJE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

 

Projekat koncesije podrazumeva snažan fokus na održivo poslovanje, kako bi se smanjio uticaj na životnu sredinu u pogledu emisije štetnih gasova, vode i otpada, u skladu sa globalnom politikom kompanije VINCI Airports, koja teži da dostigne nulti nivo emisije do 2050. godine.

 

Novo energetsko postrojenje

 

Krajem 2021. godine pušteno je u rad novo energetsko postrojenje za proizvodnju i distribuciju toplotne i električne energije. Nova toplana opremljena je sa najmodernijim, trigenerativnim sistemom za proizvodnju i distribuciju toplotne i električne energije ukupnog toplotnog kapaciteta 44 MW.

 

Prednost nove toplane je smanjenje uticaja na životnu sredinu, korišćenjem izvora energije koji manje zagađuju i prelazak sa teških goriva na prirodni gas. Istovremeno, ukupan kapacitet grejanja aerodroma uvećan je 25 odsto, čime se ispunjavaju potrebe za toplotnom energijom ne samo postojećih, već i budućih potrošača, u skladu sa planiranim razvojem aerodroma, dok je karbonski otisak smanjen 25 odsto, što odgovara smanjenju emisije štetnih gasova od 3.000 tona ugljen-dioksida.

 

Novo energetsko postrojenje, pored smanjenja uticaja na životnu sredinu, pruža i veliku uštedu u pogledu korišćenja raspoloživih prirodnih resursa.

 

 

Solarno postrojenje instalisane snage 1MWp

 

Pušteno  je u rad i solarno postrojenje koje aerodromu obezbeđuje električnu energiju dobijenu iz obnovljivih izvora. Nova solarna elektrana će godišnje proizvoditi oko 1.130.000 kWh zelene električne energije, što je uporedivo sa godišnjom potrošnjom od okvirno 430 domaćinstava. Na ovaj način, aerodrom će smanjiti emisiju CO 2 (opseg 1 & 2) za 900 tona godišnje.

 

Solarno postrojenje nalazi se u blizini aerodromskog kompleksa, na putu prema Surčinu, pored novog Tesla parkinga, i sastoji se od blizu 3.000 fotonaponskih panela koji pretvaraju sunčanu u električnu energiju raspoređenih na platou površine 15.900 m 2 .

 

 

Postrojenja za preradu čvrstog otpada

 

U okviru sveobuhvatne rekonstrukcije i proširenja aerodromskog kompleksa, a u cilju ispunjenja svih zahteva u pogledu sprovođenja sanitarne zaštite i ekološke zaštite, planiran je niz aktivnosti kao deo mera za unapređenje tretmana otpada na aerodromu, u koje između ostalog spada izgradnja dva objekta za tretman čvrstog otpada. Predviđena je izgradnja jednog objekta za tretman čvrstog otpada u obezbeđivano-restriktivnoj zoni aerodroma, specifično namenjenog tretmanu otpada iz vazduhoplova i izgradnja jednog objekta za tretman čvrstog otpada u javnoj zoni aerodroma namenjenog tretmanu otpada generisanog u širem aerodromskom kompleksu. Namena novoprojektovanih objekata za tretman čvrstog otpada je sakupljanje, ručno sortiranje i privremeno skladištenje otpada do momenta transporta na odgovarajuće lokacije za dalji tretman i reciklažu, u saglasnosti sa regulatornim okvirom u oblasti upravljanja otpadom. Izgradnjom postrojenja za preradu čvrstog otpada u javnoj i kontrolisanoj zoni aerodroma biće uvećana stopa recikliranog otpada sa 5% u decembru 2020. godine na 100 % u decembru 2022. godine. U letnjim mesecima sa radom će početi postrojenje u restriktivnoj zoni aerodroma, gde se obrađuje otpad iz aviona.

 

 

 

Postrojenje za preradu otpadnih voda

 

U toku je izgradnja postrojenja za preradu otpadnih voda površine 615 m2, a prečišćene vode će se koristiti za navodnjavanje i pranje ulica i asfaltnih površina. Izgradnja objekta se vrši u južnom delu javne zone aerodromskog kompleksa. Postrojenje za tretman otpadnih voda projektovano je sa ciljem da obezbedi tretman otpadnih voda koje nastaju radom aerodromskog kompleksa.

 

 

 

Primena svetskih iskustava

Do 2043. godine kompanija BELGRADE AIRPORT će na Aerodromu Nikola Tesla primeniti najbolju međunarodnu praksu globalnog operatera, matične kompanije VINCI Airports, koja upravlja poslovanjem, osim beogradskog, još 53 aerodroma širom sveta.

 

x

Dobro došli na internet prezentaciju Aerodroma Nikola Tesla. Koristimo kolačiće da bismo Vam pružili ponudu i sadržaj prilagođen Vašim interesima, analizirali promet i poboljšali performanse sajta i njegov dizajn.